POMÁHÁM RODIČŮM NAPLNIT DĚTSKÉ OČEKÁVÁNÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej medaile Zoubkové víly, 

krabičky Zoubkové víly, krabičky na zoubky, hrníčku Zoubkové víly, medailonku na krk od Zoubkové víly

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup medaile Zoubkové víly (dále též uváděné jen zkratkou „MZV“), krabičky Zoubkové víly (dále též uváděné jen zkratkou „KZV“), hrníčku Zoubkové víly (dále též uváděné jen zkratkou "HZV"), krabičky na zoubky (dále též uváděné jen zkratkou "KNZ")a medailonku na krk od Zoubkové víly (dále též „M“).

2. Nákup MZV, KZV, HZV, KNZ, M probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem MZV, KZV, HZV, KNZ a M souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než MZV, KZV, HZV, KNZ, M koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotaz, kontaktujte mě ještě před objednáním medaile, krabičky, hrníčku, medailonku na krk. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat s povinností platby“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena a platba

V. Dodací podmínky

VI. Zabezpečení a ochrana autorských práv

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Bezpečnostní opatření

XI. Závěrečná ustanovení

 

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Andrea Labajová

IČ: 09201874

Telefon: 605218961

S místem podnikání: Dunajská 7, Brno,62500

Zapsaný v živnostenském rejstříku, ŽÚ Brno.

Adresa pro doručování elektronické pošty:

labajova@zoubkovavilaeshop.cz

Adresa pro doručení korespondence:

Žďár č. 35, p. Rájec Jestřebí, okr. Blansko, 67902

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.andrealabajova.cz nebo www.zoubkovavilaeshop.cz nebo www.zubkovavilaeshop.sk uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí MZV, KZV, HZV, KNZ, M. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává MZV KZV HZV KNZ M přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, eshop, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS MZV. Medaile Zoubkové víly. NESLOUŽÍ JAKO OFICIÁLNÍ PLATIDLO. Je určena dětem, na památku za vypadlý zoubek, k hraní, pro radost a zábavu, k podpoře dětské fantazie. Nemá nominální hodnotu! Na webovém rozhraní je uveden popis nabízené MZV včetně uvedení toho, jak vypadá, z jakého je materiálu, velikost. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.  

POPIS KZV. Krabička Zoubkové víly je určena na uložení, uschování medaile Zoubkové víly. Na webovém rozhraní je uveden popis nabízené KZV včetně uvedení toho jak vypadá, z jakého je materiálu, velikost. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

POPIS HZV. Hrníček Zoubkové víly je určen na pití. Na webovém rozhraní je uveden popis nabízeného HZV včetně uvedení toho jak vypadá, z jakého je materiálu, velikost. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

POPIS Krabička na zoubky. Krabička na zoubky je určena na uložení, uschování jednotlivých mléčných vypadlých zoubků. Na webovém rozhraní je uveden popis nabízené krabičky na zoubky, včetně uvedení toho jak vypadá, z jakého je materiálu, velikost. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.  

POPIS Medailonku na krk. Medailonek na krk je přívěsek, určený k nošení na krku. Dodává se bez řetízku, pokud není uvedeno na eshopu, jinak. Na webovém rozhraní je uveden popis nabízené medailonku na krk, včetně uvedení toho jak vypadá, z jakého je materiálu, ryzosti, velikost. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.  

3. OBJEDNÁNÍ MZV, KZV, HZV, KNZ a M. Pro objednání MZV, KZV, HZV, KNZ a M přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ. Způsob úhrady je bankovním převodem.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV.Cena MZV, KZV, HZV, KNZ, M a platba

1. CENA MZV, KZV, HZV, KNZ a M. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena MZV, KZV, HZV, KNZ a M. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Kupující je společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejím balením a dodáním. Cena za balení a dodání, je vždy uvedena na prodejním formuláři.

 Konečná cena (cena MZV KZV HZV KNZ M + cena za balení a dodání) je uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat s povinností platby“).

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u MZV, KZV, HZV, KNZ, M v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu MZV, KZV, HZV, KNZ, M dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám MZV, KZV, HZV, KNZ, M dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a MZV, KZV, HZV, KNZ, M co nejdříve dodána.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých, v případě České republiky. V případě objednávky ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

 

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. MZV, KZV, HZV, KNZ bude zaslána po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou adresu a to do 5 pracovních dní, Českou poštou, jako doporučené psaní nebo Zásilkovnou.

V případě M je doba dodání tři až čtyři týdny po uhrazení objednávky, neboť je medailonek vyráběný na zakázku dle požadavků zákazníka.

2. DODACÍ LHŮTA.  Prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy doporučeným psaním České pošty dle aktuálního sazebníku nebo Zásilkovnou v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od obdržení platby. V případě M je to tři až čtyř týdnů.

Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání MZV, KZV, HZV, KNZ, M na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

V případě nevyzvednutí dodávky a pak její vrácení zpět na adresu prodávajícího, se má za to, že již kupující nemá o dodávku zájem. Prodávající nemá povinnost kupujícího informovat, objednávka se ruší bez možnosti vrácení peněz.

Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude MZV, KZV, HZV, KNZ dodána nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. V případě M do čtyř týdnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

V případě dovolené, bude MZV, KZV, HZV, KNZ, M odeslána dle informací, které budou vždy uvedeny na eshopu www.zoubkovavilaeshop.cz nebo www.zubkovavilaeshop.sk či prodejní stránce https://andrealabajova.cz/mince-zoubkove-vily/.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Činí 85 Kč za doporučené psaní Českou poštou nebo dle aktuálního sazebníku České pošty. Přes Zásilkovnu doprava za 115 Kč nebo dle aktuální sazby.

4. Po dodání MZV, KZV, HZV, KNZ, M si prosím, co nejdříve medaili, krabičku, hrníček, krabičku na zoubky a medailonek na krk zkontrolujte a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

 

VI. Zabezpečení a ochrana autorských práv

1. Produkt, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (MZV,KZV, HZV, M), podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich kopírování, šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Objednáním a zaplacením MZV, KZV, HZV, KNZ, M výslovně souhlasíte s tím, že vám MZV, KZV, HZV, KNZ, M bude dodán co nejdříve po provedení úhrady. Pokud vám na základě tohoto vašeho souhlasu bude MZV, KZV, HZV, KNZ dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady MZV, KZV, HZV, KNZ (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP nebo pro jiné podstatné porušení mých povinností z Kupní smlouvy.

2. Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem nebo těmito VOP. Pokud by z vaší strany jako Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že MZV, KZV, HZV, KNZ, M při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že MZV, KZV, HZV, KNZ, M byla vadná již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí MZV, KZV, HZV, KNZ, M.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu MZV, KZV, HZV, KNZ, M za novou anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové MZV, KZV, HZV, KNZ, M bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám novou MZV, KZV, HZV, KNZ, M bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Náklady na vrácení a výměnu zboží nese kupující.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím MZV, KZV, HZV, KNZ, M věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením MZV, KZV, HZV, KNZ, M. Taktéž u MZV, M se záruka a nároky z odpovědnosti za vady nevztahují na ztrátu lesku, ztmavení materiálu a opotřebení, které jsou způsobené oxidací materiálu, z kterého je MZV vyrobena.  U zboží vyrobeného z materiálu mosaz, stříbro, zlato prodávající neodpovídá za ztrátu lesku, ztmavení a opotřebení. Tento jev není považován za vadu a tudíž nelze reklamovat. Materiál mosaz, stříbro, zlato přirozeně časem mění svou barvu, hnědne, ztrácí lesk, ale není to vada, nelze reklamovat. Taktéž drobné škrtance, čárky na MZV nejsou považovány za vadu a nelze reklamovat. U KZV není považováno za vadu její otevírání – nelze reklamovat, vypadávání medaile z výseku - nelze reklamovat.

6. Pokud vám nebyla MZV, KZV, HZV, KNZ, M dodán v dodací lhůtě, prosím, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad.

Reklamované zboží zasílejte na adresu Andrea Labajová, Žďár č. 35, p. Rájec Jestřebí, okr.Blansko 67902, tel: 605218961 s přiloženým dokladem o koupi (může být kopie) a vyplněným formulářem, který najdete k stažení na e-shopu. Neakceptujeme reklamace mechanicky poškozeného či znečištěné, znehodnoceného zboží.

Nezasílejte na dobírku! 

Reklamaci můžete také uplatnit mailem na elektronickou adresu adilabajova@seznam.cz. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese:

Žďár č. 35, p. Rájec Jestřebí, okr. Blansko, 67902 nebo na elektronické adrese adilabajova@seznam.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

X. Bezpečnostní opatření

MZV, M není určena k dávání do pusy, nesmí se lízat, ocucávat aj. MZV, KZV, KNZ, M není určena pro děti do tří let. Nebezpečí vdechnutí, polknutí, udušení.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 18.5.2023.